codechimp
0
Hearts

Tim Goshinski

Just another senior developer who loves tinkering with code.
Skills: C#, NodeJS, Python, Flask, Sinatra, Ruby, Rails, Django, Backbone/Marionette, Hapi, Nancy, ASP.NET MVC, MongoDB, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server

No activity yet!