Question

Is the repositories in the Centos 7 image no standard at DigitalOcen? Having problem installing

I try to install Centmin Mod on the DigitalOcean using the provided CentOS 7.5 image. The Centmin installation script isn’t able to install the MariaDB and PHP 7.2.

Just tested the same with Linode and local server and had no issue. Is the centOS image different at the DigitalOcean or the repositories are no standard?

Maybe somebody have a clue what can be the reason?


Submit an answer

This textbox defaults to using Markdown to format your answer.

You can type !ref in this text area to quickly search our full set of tutorials, documentation & marketplace offerings and insert the link!

Sign In or Sign Up to Answer

These answers are provided by our Community. If you find them useful, show some love by clicking the heart. If you run into issues leave a comment, or add your own answer to help others.

Chia sẻ đề tài và mẫu luận văn thạc sĩ triết học a/ Đề tài luận văn Phật giáo

 1. Luận văn thạc sĩ Phật giáo: Phật giáo tại Đà Nẵng – quá khứ hiện tại và xu hướng vận động

 2. Đề tài luận văn Phật giáo: Nghiên cứu Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa – xã hội và con người Việt Nam

 3. Luận văn thạc sĩ Phật giáo : Phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam

 4. Bản chất thẩm mĩ của văn học trong giáo trình Lí luận văn học ở Việt Nam từ năm 1960 đến nay

 5. Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc

 6. Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

 7. Tiểu luận Triết học Phật giáo: Triết học Phật giáo Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa – Xã hội Việt Nam

 8. Tiểu luận triết học Phật giáo: Tư tưởng triết học của Phật giáo và sự ảnh hưởng của tư tưởng triết học Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt

 9. Luận văn tốt nghiệp Phật giáo: Phật giáo và sự ảnh hưởng ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người Việt Nam

 10. Luận văn triết học: Bản thể luận và cách tiếp cận bản thể luận trong triết học phương Tây Xem thêm dịch vụ của chúng tôi >>>> làm thuê luận văn

b/ Top đề tài luận văn thạc sĩ triết học 12. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Bản thể luận của Augustino

 1. Đề tài luận văn triết học: Điểm khác biệt căn bản giữa triết học phương Đông và phương Tây

 2. Luận văn triết học Mác Lênin: Triết học Mác Lê Nin , thế giới quan , phương pháp luận khoa học của hoạt động nhận thức và thực tiễn

 3. Luận văn thạc sĩ triết học: Giáo dục nho giáo dưới triều nhà Nguyễn

 4. Đề tài:” Thực chất của cuộc cach mạng trong lịch sử Triết học do C.Mác thực hiện và ý nghĩa của nó đối với việc phát triển Triết học do Mác – Lenin ở thời đại ngày nay”.

 5. Đề tài luận văn triết học: Những quan điểm khác nhau trrong lịch sử triết học về bản chất, con đường nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý.

 6. Luận văn triết học: Quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 7. Đề tài: Tính sách tạo của triết học Mác thực chất và ý nghĩa lịch sử

 8. Nghiên cứu triết học: Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự với vấn đề quyền và nghĩa vụ công dân

 9. Đề tài : Những mâu thuẫn nảy sinh trrong quá trình nhận thức và vận dung triết học Mác -Leenin về con đường và động lực lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 10. Đề tài: Thực trạng nghiên cứu và đào tạo triết học ở Việt Nam thời gian qua- Mấy đề xuất phương hướng đổi mới.

 11. Đề tài nghiên cứu Triết học: Rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng qua việc day và học Triết học Mác – Lenein trong tình hình hiện nay.

 12. Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm của triết học Mác về vấn đề hạnh phúc với việc giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay

 13. Đề tài Nghiên cứu triết học: Về giá trị thời địa của triết học Mác

 14. Nghiên cứu triết học: Quan điểm duy vật về lịch sử của C.Mác và ý nghĩa thời đại của nó.

 15. Đề tài nghiên cứu triết học: : ” LUDWIG JOSEF JOHANN WITTGENSTEIN (1889 – 1951) “cha tinh thần” của triết học phân tích.

Tham khảo thêm: Các địa chỉ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín tại tpHCM

 1. Luận án Tiến sĩ Triết học: Bản thể luận Phật giáo qua Kinh Viên Giác, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm

 2. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 3. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

 4. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở thành phố Hải Phòng hiện nay

 5. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát triển quan điểm triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

 6. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay

 7. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước

 8. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Quan niệm chính trị – xã hội của John Locke

 9. Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

Tham khảo thêm: Chia sẻ đề tài và mẫu luận văn thạc sĩ triết học